Grundlovsdag 2007 afleverede GK2003 en ankestævning til Højesteret

Nu er spørgsmålet kommet et skridt højere op ad rets-stigen. Den 11. april 2007 afsagde nemlig Østre Landsret dom om, at det ikke var et spørgsmål, som almindelige danske statsborgere kunne få afgjort ved domstolene. Landsretten afviste sagen med den begrundelse, at de 26 sagsøgere ikke personligt havde lidt overlast på grund af Irak-krigen, og derfor ikke kunne have nogen interesse i, om krigen er et brud på Danmarks grundlov.

”Domstolene skal beskytte befolkningen mod magthaverne og sikre, at landets love bliver overholdt. Men Østre Landsrets beslutning vender retsvæsenet på hovedet. Den betyder, at magthaverne bliver beskyttet mod kritik fra borgerne,” sagde advokat Bjørn Elmquist, der fører sagen sammen med Christian Harlang.

Lige syd for grænsen har Forfatningsdomstolen, der svarer til Tysklands højesteret, allerede behandlet en lignende sag. Her var afgørelsen, at Tysklands forfatning forbyder landet at deltage i en angrebskrig, der ikke er sanktioneret af FN. Danmarks grundlov har præcis samme forbud, mener Grundlovskomiteens advokater.

Bjørn Elmquist mente, at der er bedre mulighed for en positiv afgørelse i Højesteret: Østre Landsret turde ganske simpelt ikke tage stilling til, om grundloven er blevet overtrådt.

”Har vi en Grundlov af gavn eller kun af navn? Et svar på det spørgsmål kræver, at Højesteret træder i karakter,” sagde advokat Christian Harlang.

Læs Grundlovskomiteens pressemeddelelse om ankestævningen her

For Højesteret gentager sagsøgerne (nu appellanterne) samme hovedargumenter som for Østre Landsret overfor Statsministerens påstand om afvisning. Statsministeren påstår sagen afvist, dvs. ikke behandlet i sit indhold om grundlovsbruddet, allerede af den hævdede grund, at sagsøgerne ikke skulle være i besiddelse af såkaldt “søgsmålskompetence”. Vores modpart hævder således, at det ikke vedkommer de 26 om Danmark er gået i en grundlovsstridig krig!

Som ét af mange argumenter påberåber de 26 sagsøgere sig, at det udtrykkeligt fremgår af sagkyndige rapporter fra Forsvarets Efterretningstjeneste, Politiets Efterretningstjeneste, tværministerielle arbejdsgrupper, der forbereder såkaldt “terrorlovgivning”, udtalelser fra anklagemyndigheden, udtalelser fra udenlandske eksperter osv. om, at der er en forøget terrortrussel i Danmark som følge af Danmarks deltagelse i krigen. Men Statsministeren hævder under sagen, at dette alligevel ikke er tilfældet!

Denne mærkelige modsigelse ønsker de 26 nærmere undersøgt i forbindelse med procesførelsen for Højesteret vedrørende spørgsmålet om søgsmålskompetence. Derfor har deres advokater begæret afhøring i Højesteret af Statsministeren om hvorfor han modsiger alle andre på dette centrale punkt.