Pressemeddelelse fra Østre Landsret

Østre Landsret har den 11. april 2007 truffet afgørelse i to sager anlagt af Grundlovskomitéen 2003 vedr. Irak-krigen v/formand Kai Lemberg som mandatar for 26 sagsøgere mod statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Sagsøgerne har nedlagt påstand om, at statsministeren principalt skulle anerkende, at folketingsbeslutningen af 21. marts 2003 om Danmarks deltagelse i det militære angreb på Irak er i strid med Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953, subsidiært at beslutningen om udsendelse af danske soldater i Irak-krigen som deltagere i den USA-ledede multi-nationale koalition er en suverænitetsafgivelse i strid med Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953. I sagen anlagt af premierløjtnant Kirkmands forældre er endvidere nedlagt påstand om betaling af 10.001 kr. med renter.

Statsministeren har principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse.Sagsøgerne i begge sager har over for sagsøgtes afvisningspåstande nedlagt påstand om, at sagerne fremmes til påkendelse af realiteten.
Statsministerens afvisningspåstande har været udskilt til særskilt behandling og afgørelse. Landsretten har ved dom besluttet at afvise sagerne med følgende begrundelse:

Vedrørende B-3130-05

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at sagsøgerne hverken enkeltvis eller set under ét er kraftigere berørt af den danske indsats i Irak, end befolkningen i almindelighed er. Dette gælder såvel forholdene i Danmark, de danske soldaters kommandoforhold i Irak som den danske stats omdømme i udlandet. De er således ikke konkret berørt af den danske indsats i Irak i den forstand, hvori det i dansk retspleje som udgangspunkt kræves for at være søgsmålsberettiget.

Endvidere vedrører sagsøgernes principale påstand vedrørende sagens realitet Folketingsbeslutning B 118 af 21. marts 2003 om dansk militær indsats i en multinational indsats i Irak, hvorved Folketinget gav sit samtykke til, at danske militære styrker blev stillet til rådighed for en multinational indsats i Irak. Folketinget har atter den 15. maj 2003 ved Folketingsbeslutning B 165 givet samtykke til den danske militære indsats i Irak. Dette er efterfølgende sket flere gange.

Ved stævningens indgivelse den 11. oktober 2005 dannede Folketingets beslutning af 21. marts 2003 således ikke længere grundlag for det danske militærs tilstedeværelse i Irak, og sagsøgernes interesse i påkendelse af deres principale påstand vedrørende sagens realitet savner således processuel aktualitet.

Nærværende sags realitet vedrører ikke overførsel af lovgivningskompetence. Endvidere findes de livsforhold, som sagsøgerne har henvist til, der har betydning for befolkningen i almindelighed, ikke at have så indgribende betydning, at der er grundlag for at sidestille denne sag med Maastricht-sagen med hensyn til spørgsmålet om søgsmålskompetence. Det bemærkes herved, at den danske indsats i Irak, som Folketinget gav samtykke til ved beslutningen af 21. marts 2003, alene kan antages at være én blandt en række samvirkende årsager, der betinger trusselsniveauet og dermed den lovgivning, der - også under hensyn til Danmarks internationale forpligtelser - efter dette tidspunkt er gennemført til imødegåelse af terrorhandlinger.

Da det, sagsøgerne i øvrigt har anført til støtte for deres påstand om realitetsbehandling, ikke kan føre til andet resultat, har sagsøgerne ikke fornøden retlig interesse i at få deres påstande prøvet.
Herefter, og da heller ikke Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6 kan medføre, at sagsøgerne har krav på at få deres påstande prøvet under denne sag, tager landsretten sagsøgtes afvisningspåstand til følge.

Vedrørende B-3606-05

Premierløjtnant Bjarne Olsen Kirkmand var myndig, da han indgik aftale med forsvaret om udsendelse til Irak, og hans udsendelse var i sin helhed omfattet af folketingsbeslutning af 31. maj 2005 om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak. Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført ovenfor vedrørende sag B-3130-05 tager landsretten sagsøgtes afvisningspåstand vedrørende sagsøgernes principale og subsidiære påstand I til følge. Det kan ikke føre til andet resultat, at sagsøgernes subsidiære påstand I støttes på et anbringende, der vedrører kommandoforholdene for forsvarets personel i Irak, hvortil premierløjtnant Bjarne Olsen Kirkmand var udsendt.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen findes ikke at være rette sagsøgte vedrørende sagsøgernes påstand II om godtgørelse. Således som påstandene er nedlagt afviser landsretten allerede derfor denne påstand fra behandling i realiteten.