Grundlovssagen om Irak-krigen er nu anlagt ved Højesteret.

I dag, onsdag den 6. juni 2007, har Højesteret modtaget ankestævningen i sagen, der blev underskrevet på Grundlovsdag g.d. af Grundlovskomiteens advokater Bjørn Elmquist og Christian Harlang i forbindelse med Grundlovskomiteens arrangement ved rytterstatuen af Christian den VII på Christiansborg Slotsplads.

En kopi af den indleverede ankestævning vedhæftes. Det fremgår heraf, at Østre Landsrets afgørelse af 11. april 2007 er påanket til Højesteret.

Højesteret skal nu påbegynde behandlingen af sagen. Som det fremgår af ankestævningen s. 11 begæres afhøring af nogle udenlandske eksperter vedrørende et af flere af sagens elementer, nemlig spørgsmålet om hvorvidt der som følge af Danmarks deltagelse i krigen er en forøget terrortrussel for befolkningen i almindelighed. Under sagens hidtidige gang har statsministeren ved dennes repræsentant Kammeradvokaten bestridt, at dette er tilfældet, uanset de i sagen fremlagte dokumenter udgivet af FE og PET, der bekræfter, at der foreligger en forøget terrortrussel.

For Højesteret vil der blive foranstaltet afhøring af chefer fra de danske tjenester, af statsministeren, og af udenlandske eksperter. Et særligt processkrift vedrørende dette vil blive indleveret i løbet af juni måned.

Procesformen er for Højesteret således, at vidner og parter ikke først afhøres under den mundtlige forhandling (der forventes at finde sted i midten af 2008) men optages under nogle særlige forberedende retsmøder, som Grundlovskomiteen formoder, at Højesteret vil beramme til oktober eller november i år.

Udtalelser fra vidner og parter bliver i den forbindelse protokolleret. Protokollen bliver så oplæst i forbindelse med den mundtlige forhandling, der altså forventes i midten af 2008.

Dersom Højesteret i sin afgørelse (som i Maastricht-sagen) når frem til, at statsministeren indsigelser om påstået manglende søgsmålskompetence ikke skal tages til følge, skal sagen (ligeledes som i Maastricht) behandles først af Østre Landsret vedrørende realiteten (grundlovsbruddet), hvilken sag herefter kan indbringes for Højesteret, hvorved Højesteret så tager stilling til spørgsmålet om grundlovsbruddet.

Med venlig hilsen

Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen