Bestyrelsens beretning på GKs generalforsamling 26.03.08.

Velkommen til de fremmødte!

Vi kan ikke sige, at 2007 har været et år med stor fremdrift for vores retssag! Efter Landsrettens dom 11.04.07 er der faktisk intet sket i sagen! Anken blev afleveret den 5. juni til Højesteret, men det hele synes strandet på, at vores advokaters krav om at Anders Fogh skal afgive partsforklaring ikke er blevet imødekommet. Dette afventer vi stadig en afgørelse af, og retsmøderne er derfor efter mere end 10 mdr. ikke blevet berammet.

Endvidere har tilbagetrækningen af de danske tropper uden tvivl gjort, at mange nu finder vores sag uaktuel – uagtet at vi i vores henvendelser gør alt for at understrege, at sagen er afgørende for at forhindre, at Danmark igen involveres i en angrebskrig i strid med Grundlovens intentioner & FN-charteret.

Dette har givet os vanskelige vilkår for formidlingsarbejdet, da vi ikke kan byde på den nyhedsværdi, som pressen kræver for at skrive om en sag.

SEKRETARIAT OG FRIVILLIGE
Vi har siden sidst opbygget en aktiv kreds af frivillige, der har tilført GK et tiltrængt løft og et lidt bredere netværk.

Efter sidste generalforsamling stod vi over for et omfattende administrativt arbejde med at registrere støttesagsøgerne korrekt. Vi ansatte bl.a. derfor Eva Bertram som sekretariatsleder fra 01.05.07, og hun har med god hjælp fra de frivillige sørget for, at der er orden i vores registrering, herunder at de fysiske underskrifter nu er sat i et alfabetisk kartotek.

Endvidere har der været kontakt til ca. 450 personer, der havde indbetalt støttebeløb uden at blive registreret som støttesagsøgere, fordi kontoudtogene ikke var blevet gennemgået, og fordi vi siden kontoens oprettelse slet ikke har fået kopi af girokort fra banken! Vi har fået en underskrevet tilmelding fra lidt under halvdelen af disse, men har altså også mistet mange navne på listen, og undervejs har vi også mødt en vis kritik over den tidligere lemfældige registrering.

STØTTESAGSØGERE
Den gode nyhed er, at vores registreringssystem vedr. støttesagsøgerne nu er så grundigt, at retten umuligt igen kan afvise dem.

De eksisterende støttesagsøgere er glædeligt trofaste. Vi har i kølvandet af to udsendelser af nyhedsbreve i 2007 modtaget mange opmuntrende mails, der viser et stort engagement i sagen, og der er som det fremgår af regnskabet indgået støttebidrag på ca. 450.000 kr. i 2007, sammenlignet med ca. 250.000 i 2006. Rent økonomisk indbringer udsendelser til støttesagsøgerne mere end annoncer. Til gengæld resulterer de ikke i en væsentlig stigning i antallet af støttesagsøgere, selv om vi hver gang vedlægger ekstra brochurer til hvervning af nye. I dag er antallet 3.870, sammenholdt med 3.270 på samme tid sidste år, en stigning på lidt under 20 %.

Dette på trods af, at vi har uddelt over 20.000 brochurer, blandt andet på gader i København og også i byer rundt om i landet gennem medvirken af aktive støttesagsøgere.

Vi har også uddelt ved en række arrangementer, f.eks. 1. maj, Grundlovsdag, demonstrationen den 2.10. og også ved god hjælp fra Fredsvagten ved andre demonstrationer.

En enkelt meget aktiv støttesagsøger har uddelt materiale om GK2003 til ca. 4.000 husstande på Frederiksberg, hvilket gav 5 nye tilmeldinger!

Vi vurderer, at den lave vækst skyldes en række forskellige faktorer, bl.a. den store konkurrence om opmærksomheden i det offentlige rum, det faktum at vores sag er kompliceret og svær at fremstille i få ord, og den lidt besværlige procedure med, at vi skal have en personlig underskrift fra folk for at kunne tælle dem med som støttesagsøgere. Vi har i bestyrelsen drøftet, om vi skulle holde op med at bede folk om penge ved tilmeldingen, men er foreløbig landet på, at det ville være en dårlig idé at ændre systemet.

ØKONOMI
De eksisterende biintervenienter er så afgjort også vores væsentligste indtægtskilde. Vi har i årets løb søgt et antal fonde til bl.a. en go-card kampagne, men uden held. I forbindelse med vores happenings Grundlovsdag 2008 og en dokumentarfilm om ”retlig interesse” har vi sendt mere end 300 ansøgninger til fagbevægelsen, både lokalafdelinger og forbundene centralt. Det foreløbige resultat er 9.000 kr.!

Derudover har vi fået 5.000 i Humørlegat fra Himmelblåfonden, som vi havde søgt om et betragteligt større beløb.

Vi vurderer, at sandsynligheden for øget fondsstøtte er ringe. Der er med de mange nedskæringer inden for bl.a. kulturelt og socialt arbejde stærkt øget konkurrence om fondsmidlerne. Endvidere er vores fund raising muligheder formentlig hæmmet af, at mange betragter vores sag som politisk i betydningen partipolitisk (=anti-Fogh) i stedet for det, som den i virkeligheden er, nemlig retspolitisk.

En økonomisk bet var det for os, at der sidste år blev afholdt nogle udgifter, som bestyrelsen enten ikke havde vedtaget eller mulighed for at forudse, f.eks. 30.000 i fratrædelsesgodtgørelse til den tidligere sekretariatsleder Jesper Petersen, 13.000 til revisor (fordi sidste års regnskab ikke var ført på en forståelig måde) og 24.000 til ikke vedtagne annoncer efter dommen.

Vi har som følge af den økonomiske situation valgt at nedlægge stillingen som sekretariatsleder med udgangen af april måned. GK2003 må derfor fremover videreføres af en arbejdende bestyrelse og frivillige.

De ca. 150.000 kr., vi har på vores konto, kan således bruges til at sikre det administrative arbejde (telefon og mail) samt til at gennemføre projekter og fremstille informationsmateriale. Som det fremgår af budgettet, forventer vi i årets løb at få mindst et tilsvarende beløb ind, så den samlede indtægt bliver på 300.000.

KOMITEEN OG LOKALE KONTAKTPERSONER
Sekretariatet har gennem henvendelser til en række tidligere medlemmer af komiteen øget medlemstallet i 2007 fra små 15 til 65 personer. Vi har i nyhedsbrevet fra december også opfordret støttesagsøgerne til at blive medlemmer, hvilket ca. 10-15 personer har reageret på.

Endvidere har vi oplevet den glæde, at der har meldt sig 10 lokale kontaktpersoner i følgende byer: Helsingør, Herning, Løkken, Nakskov, Randers, Roskilde, Svendborg, Viborg, Aalborg og Århus. Dette har vi meddelt alle støttesagsøgere med mailadresser i de pågældende områder, og det har ført til lokalgrupper rundt om i landet, f.eks. Århus med 12 medlemmer og Svendborg med 10. Vores kontaktperson i Roskilde har arrangeret informationsmøde den 30. marts. Vi håber således, at GKs sag - langsomt men sikkert - får fodfæste ude i landet.

Vi afholdt den 29. november et medlemsmøde, hvor Preben Wilhjelm holdt oplæg om sin vurdering af retssagen. Vi havde inviteret medlemmerne af komiteen, sagsøgerne og de frivillige med en opfordring til at tage andre interesserede med. Desværre deltog kun 15 personer.

Preben Wilhjelm understregede det principielle aspekt i vores sag, nemlig at alle borgere må have en retlig interesse i, at Grundloven bliver overholdt. De mere individuelle begrundelser for sagsøgernes interesse i sagen - fra Kirkmand-familiens personlige tab til den ifølge PET øgede terrorrisiko og at man er med til at betale krigsdeltagelsen over skatten - medfører en risiko for, at retten kan henvise til irrelevante påstande som begrundelse for afvisning. Og især at pressen vil efterlade et mudret billede af grundlaget for afgørelsen.

Derfor foreslog Wilhjelm, at sagsøgerne skulle fremføre følgende begrundelse for deres søgsmål:

1) Jeg har personligt ikke nogen som helst speciel retlig interesse i denne sag, men nøjagtig samme interesse som alle andre borgere i dette land.

2) Jeg mener til gengæld, at enhver dansk borger har en meget afgørende retlig interesse i, at hans regering overholder Grundloven.

3) Og jeg mener, at hvis ikke denne interesse anerkendes, så åbner det op for, at en regering kan begå grundlovsbrud på grundlovsbrud uden at risikere underkendelse fra domstolene, blot krænkelserne har ens konsekvenser for alle og ikke specielle konsekvenser for enkelte (personer eller grupper).

Dette synspunkt har bestyrelsen besluttet at understrege i det kommende udadvendte arbejde.

FORMIDLING
1. Hjemmeside
Vores hjemmeside har fået en mere enkel og klar struktur, og bliver løbende opdateret. Vi har fået god tilbagemelding fra mange sider om, at den giver fyldig information, blandt andet er mange glade for, at de kan læse referaterne fra vores bestyrelsesmøder – måske har I her i aften også lagt mærke til det større indblik i bestyrelsens arbejde?

Vi kan i hvert fald se, at siden bliver mere brugt. I de sidste 4 måneder har der således været 15.000 besøgende, sammenholdt med 40.000 siden hjemmesiden blev lavet i foråret 2006.

Dette skyldes formentlig også, at vi har taget nye formidlingsformer i brug, bl.a. er vi blevet oprettet som gruppe på internetmødestedet Facebook, og vi har fået en artikel på internetleksikonet Wikipedia. Dette er med til at skabe kontakt til især yngre mennesker, som desværre stadig er i klart mindretal blandt støttesagsøgerne.

2. Annoncer
Udover de nævnte avisannoncer efter dommen i april, har vi i sommeren indrykket annoncer i dagblade i provinsen med et yderst pauvert resultat i form af nye støttesagsøgere, og før valget blev der indrykket to store annoncer i hhv. Politiken og Information, hvilket kun førte til 200 nye og dermed et økonomisk underskud.

Bestyrelsens vurdering er, at det er et spild af penge at indrykke yderligere generelle annoncer om sagen. Derimod kan vi indrykke små annoncer med henvisning til vores hjemmeside, når vi har konkrete arrangementer, f.eks. Grundlovsdag 2008.

3. Presse
Vi har siden sidste generalforsamling udsendt følgende pressemeddelelser:
10.04. om at Landsretten skulle afgive dom 11.04.

01.06. om Landsrettens afgørelse og Grundlovsmøde

06.06 om anken til Højesteret.

18.06 om at kammeradvokaten var blevet indklaget for Advokatnævnet vedrørende udtalelse på statsministerens vegne i grundlovssagen om Irak-krigen.

29.10. om at alle Folketingsmedlemmer var blevet opfordret til at gøre Irak-krigen til tema i valgkampen. Denne opfordring fik som bekendt ikke den store effekt…

Vi sendte samtidig en opfordring til alle støttesagsøgere med mailadresse om at skrive læserbreve om Irak-krigens og dens betydning for valget. Mange valgte at følge vores opfordring - og mange meldte tilbage, at deres breve var blevet afvist.

Kai Lemberg har flere gange indsendt kronikforslag til bl.a. Politiken, Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad og Information, som ikke er blevet optaget, og vi har endvidere sendt læserbreve, der også er blevet afvist. Sekretariatet har dog deltaget i debatten om Irak-krigen på et par avisers hjemmesider.

Vi har i februar sendt en artikel til en lang række medlemsblade i fagbevægelsen for at belyse spørgsmålet om begrebet ”retlig interesse”, og har kendskab til, at den er blevet udgivet af mindst 3 lokalafdelinger.

4. Materiale på engelsk
Eva har skrevet en artikel om retssagen og GK. Den ligger på hjemmesiden.

MØDER
Internt har vi haft 11 bestyrelsesmøder. Referaterne af disse møder er siden maj blevet lagt ud på vores hjemmeside.

Vi deltog i september måned med en workshop om Irak-krigen ved Danmarks Sociale Forum.

Et planlagt seminar om retlig interesse på juridisk fakultet på Københavns Universitet har endnu ikke kunnet organiseres.

Vi har haft et internt udviklingsseminar med en studerende fra Kaospiloterne den 8. november med 10 deltagere fra bestyrelsen, sagsøgergruppen og frivillige. Vi har efterfølgende lavet et idékatalog over aktiviteter, hvoraf nogle allerede er iværksat.

Vi har inviteret Noam Chomsky til et møde her i foråret, men han deltager for tiden ikke i den slags aktiviteter. I øvrigt har vi ikke haft ideer til et møde, der kunne give et væsentligt supplement til vores allerede afholdte konferencer.

Det store problem for GK er, at når der intet sker i retssagen, har vi ikke meget nyt at fortælle!

FREMTID
Ved et møde med vores advokater den 21. februar, fik vi en uventet meddelelse om økonomien i retssagen, hvis der ikke bevilges fri proces. Vi havde ved et tidligere møde fået at vide, at sagen i givet fald kunne gennemføres for ca. 230.000 plus moms, hvilket der var dækning for hos den anonyme mæcen. Nu blev det imidlertid oplyst, at GK hvis sagen tabes, og der ikke er fri proces, også skal betale statens omkostninger til kammeradvokaten, formentlig med et beløb i nærheden af en million kroner. Dette kom meget bag på os, og førte til alvorlige overvejelser om vores kommende fremadrettede arbejde.

Her i dag har vi fået afslag på fri proces fra Civilstyrelsen. Dette vil vores advokater på fredag anke til Procesbevillingsnævnet. Slaget er bestemt ikke tabt, men vi har i denne situation besluttet at genopstille som ”forretningsbestyrelse” (dog uden Connie Grumsen), indtil der foreligger svar fra nævnet.

I den mellemliggende periode må der tages beslutning om, hvorvidt Grundlovskomiteen vil og kan rejse de nødvendige midler til at sagsøgerne, som skal holdes økonomisk skadesløse, kan føre retssagen under alle omstændigheder. Der er et forslag om en stor indsamling, men der kan være andre gode idéer blandt vore aktive i forhold til at rejse penge. Bestyrelsen foreslog, at der under alle omstændigheder gennemføres en ekstraordinær generalforsamling, når vi har svar på spørgsmålet om fri proces, da der, uanset udfaldet, foreligger en ny situation, der kræver alles deltagelse og aktive opbakning.

Dette betyder, at det vedlagte budget for 2008 er opstillet med en del forbehold.

Vi må sande, at Landsrettens beslutning om at opdele retssagen i to (først søgsmålskompetence, derefter substans) har medvirket til, at GK og sagen har svært ved at holde opdriften. Det kræver umådelig omhu og præcision at formidle om disse juridiske spidsfindigheder – og det kræver en fordybelse, som ikke lige karakteriserer pressen nu om dage.

Vi har bestemt ikke givet op! Men før der foreligger klarhed om muligheden for fri proces, tør denne bestyrelse ikke forpligte sig på et program for det kommende år. Vi går derfor ud fra, at vi mødes igen inden længe.