Referat, generalforsamling, onsdag den 26. marts 2008

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Niels Behrendt. Referent: Kate Klokkerholm

2. Forelæggelse af revisorgodkendt regnskab samt budget

Kasserer Hanne Norup Carlsen fremlagde regnskabet for 2007.Bilag udleveret på mødet. Der var et enkelt afklarende spørgsmål.

3. Beretning fra bestyrelsen og fra nedsatte arbejdsgrupper

Formand Kai Lemberg fremlagde bestyrelsens beretning.
Christian Harlang orienterede om beretningens sidste punkt vedr. det aktuelle afslag på ansøgning om fri proces ved højesteret. Der var spørgsmål og kommentarer både til bestyrelsens beretning samt til Christian Harlang i forhold til det juridiske og en konstruktiv debat.

4. Vedtagelse af beretning, regnskab og budget samt årskontingent

Beretning, regnskab og budget vedtaget. Årskontingent 100 kr. pr. år.

5. Drøftelse og fastlæggelse af hovedretningslinier og hovedopgaver for det igangværende år, eller dele heraf. Stillingtagen til fremsatte og indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Christian Harlang gav en ’fremskrivning’ af retssagens udvikling; herunder spørgsmålet om afgørelsen om fri proces hos Procesbevillingsnævnet (anslået om 3-4 uger) og trak de retspolitiske perspektiver op. Hvis der bevilges fri proces, føres sagen om søgsmålskompetence ved Højesteret. Hvis ikke, har vi en situation, hvor der må tages beslutning om, hvorvidt Grundlovskomitéen vil og kan rejse de nødvendige midler til at sagsøgerne, som skal holdes økonomisk skadesløse, kan føre retssagen under alle omstændigheder. Et forslag om indsamling blev drøftet meget indgående. Men der kan være andre gode idéer blandt vore aktive i forhold til at rejse penge. Bestyrelsen foreslog, at der under alle omstændigheder gennemføres en ekstraordinær generalforsamling, når vi har svar på spørgsmålet om fri proces, da der, uanset udfaldet, foreligger en ny situation, der kræver alles deltagelse og aktive opbakning.

6. Valg af formand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Formand Kai Lemberg. Connie Grumsen genopstiller ikke. Ulla Sandbæk, Hanne Norup, Jørgen Frederiksen og Kate Klokkerholm genvalgt til bestyrelsen. Birgitte Albrechtsen og Helle Jørgensen valgt som suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Niels Groth genvalgt som revisor. Klaus genvalgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Intet.