Formandens beretning ved generalforsamlingen 29 marts 2009
.
Velkomst.

Dagens program.

Hvad er der sket i sagen siden sidste ordinære generalforsamling 26. marts 2008?

Selve retssagen: Ved sidste generalforsamling i marts 2008, stod Grundlovskomiteen i den situation, at sagen om søgsmålskompetence var blevet afvist af Landsretten 11. april 2007 og sagen var appelleret til Højesteret 5. juni 07. Man ventede på svar om fri proces til Højesteret. Alt stod på stand by. Den daværende bestyrelse havde besluttet at gå af efter flere års slidsomt arbejde, men havde heldigvis besluttet at forblive som midlertidig ”arbejdende” bestyrelse, indtil svaret om fri proces forelå.
Den blev afslået af Civilstyrelsen måneden efter, i april 08. Men en anke videre op i systemet til Procesbevillingsnævnet viste heldigvis en anden vej: og den 2. juli 2008 blev vi tilkendt fri proces. Det blev en glædens dag.

Afhøringerne: Sagsøgerne havde anmodet om afhøring af Anders Fogh om terrortrussel som følge af Danmarks deltagelse i Irak-krigen. Desuden afhøring af forhenværende chef for Politiets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, om hans viden om forøget risiko for terror, samt fem andre sagkyndige vidner vedrørende samme spørgsmål. Kammeradvokaten havde protesteret imod denne afhøring. Den 8. april 08 afslog Højesterets Anke- og Kæremålsudvalg anmodningen. Den 10. april anmodede sagsøgerne igen om afhøring af Statsministeren. Men Højesteret afslog den 13. august.
Igen forsøgte sagsøgerne at få en afhøring, denne gang både med Statsministeren og Jens Rohde. Han havde i bogen ”Vejen til Irak” punkteret regeringens påstande om, at de ikke gik i krig pga. masseødelæggelsesvåbnene. Den 20.november Igen afslag fra Højesteret. Alle anmodningerne blev afslået ifølge retsplejelovens § 341, der siger, at en sådan bevisførelse ikke har nogen betydning for sagen. Disse forsøg på afhøringer trak tiden lidt ud.

I mellemtiden - den 28. oktober - kom en ny melding fra Højesteret: Første etape af grundlovssagen, ang. søgsmålskompetence, kommer til behandling i Højesteret den 3.-5. marts 2010! Og ikke i løbet af 2009, som vi havde forventet. Selve domsbehandlingen vil blive tildelt 3 dage. Hvilket i praksis kun er lig med 13 timer. Straks henvendte vores advokater sig til Højesterets Anke- og Kæremålsudvalg for at kræve sagen fremskyndet og kræve mindst én dag yderligere til domsforhandlingen i 2010. Dels set i lyset af en tidligere domstolsreform fra 2007, der netop skulle give Højesteret mere tid til at behandle vigtige sager. Dels i lyset af, at en sådan sag skal have tid til at formidles til offentligheden. Henvendelsen fik ingen effekt.

Grundlovskomiteen sendte i nov. 08 tillige en klage over denne beslutning til Folketingets Retsudvalg. Sendte også en pressemeddelelse ud om det, samt en avis påtale med titlen ”Discount justits” i Højesteret. Ingen af delene fik nogen effekt.Højesteret står fast på, at sagen, der har været behandlet i Højesteret siden juni 2007 først skal til mdl. hovedforhandling i marts 2010.

Et positivt træk er dog, at Højesteret senere meddelte, at der tildeles vores sag 9 højesteretsdommere! I Højesteret behandles sager normalt af 5 dommere, ivægtigere sager af 7, og i ekstraordinært principielle sager af 9 dommere. Dette skulle antyde, at Højesteret finder sagen af stor principiel betydning.

Sekretariatet – Bestyrelsen: I juli 08 åndede alle lettede op med nyheden om fri proces. I sommerens løb gjorde den daværende bestyrelse et kæmpestort arbejde for at rydde op i mange ting, økonomi, kartotek, m.m. med den hensigt at trække sig, og overlade hvervet til en ny bestyrelse, som skulle vælges på en ekstraordinær generalforsamling. I denne proces sad jeg selv som suppleant i bestyrelsen og deltog i disse møder forår og sommer 2008. Her fik jeg det første indblik i, hvad arbejdet bestod i.

Den 10. sept. blev der holdt ekstraordinær generalforsamling, primært for at vælge ny bestyrelse. Her mødte ca. 45 medlemmer op, mod ca. 20 ved den ordinære generalforsamling i foråret. Der blev valgt otte personer til den ny bestyrelse, hvoraf kun Kai Lemberg var genganger. Der blev ingen suppleanter valgt.
2 uger senere forlod Jørgen Bjerring sin bestyrelsespost.

Den 22. Oktober så bestyrelsen sig nødsaget til at ekskludere Godfred Louis-Jensen pga. samarbejdsproblemer, til skade for foreningens virke, ifølge vedtægternes § 3. Så fra efteråret og op til nu har der været 6 medlemmer i bestyrelsen. Jeg blev valgt som formand, Laurent Tellier som kasserer.
Helle Jørgensen, Laurent Tellier og jeg har udgjort forretningsudvalget.

Vi fik travlt fra september. På grund af den stramme økonomi skulle sekretariatets husleje ophøre, og GK´ s sekretær Eva Bertram stoppede som lønnet sekretær ved udgangen af april 2008.
Vi skulle have et nyt lokale til møderne og fordele hele sekretariatet og dets funktioner blandt os, både arbejdsmæssigt og fysisk. Alt dette gik der et par måneder med. Vi skulle også lære hinanden at kende. Kun Kai Lemberg, som kom med i den nye bestyrelse, kendte sagen fra bunden, så hans viden kunne vi trække på. Tak for det, Kai. Desuden havde vi de mest aktive fra den gamle bestyrelse og Eva Bertram til at råde, vejlede og hjælpe os i gang. De gjorde et fantastisk arbejde med at lette overgangen. Og det gør de faktisk endnu, når vi har brug for det. Så bestyrelsen siger stor tak til jer alle for det. Især Eva har været mig en stor hjælp og er det stadig, dels fordi hun er fantastisk dygtig, dels fordi hun kender tingene indefra og til bunds. Vi har et fortrinligt samarbejde, og sammen gør vi hvad vi kan, bl.a. for at holde hjemmesiden ajour. Så Eva, jeg vil her benytte lejligheden til at sige dig tak for det.

Aktiviteter - Henvendelser udadtil - Pressen: Den 17. dec. stillede Villy Søvndal følgende tre relevante spørgsmål til justitsministeren: Spørgsmål om ventetiden: Kan justitsministeren oplyse, hvorfor ventetiden i Højesteret af grundlovssagen om Irak krigen er så lang, at Højesteret, der har haft sagen siden juni 2007, nu først har berammet domsforhandlingen til afholdelse i marts 2010? Spørgsmål om højesteretsdommernes bibeskæftigelser: Kan omfanget af højesteretsdommernes bibeskæftigelse efter justitsministerens opfattelse have betydning for forsinkelsen af sagen siden juni 2007?
Spørgsmål om behandlingstid ved domstolene: Kan forsinkelse af sagen være tegn på, at domstolsreformen, der trådte i kraft i jan. 07, alligevel ikke har givet den mindre langsomme behandling ved domstolene, som regeringen havde regnet med? Svaret fra justitsministeren er højst utilfredsstillende. I kan selv finde svarene på hjemmesiden under Sidste Nyt.

Den 14. – 15. nov. 08 deltog flere i bestyrelsen i et internationalt seminar i København, om fattigdom, sult og nedrustning, med repræsentanter for forskellige foreninger rundt om i verden som deltagere. GK2003 blev repræsenteret af Christian Harlang, der fortalte om vores retssag. Det mest positive ved dette seminar var at erfare, hvor mange mennesker, der arbejder i gode sagers tjeneste over hele jorden. Bla. blev jeg kontaktet af en mand fra Peru, der fortalte, at han havde en retssag lignende vores kørende i sit hjemland.
Den 18. feb. 09 holdt juridisk diskussionsklub et møde om emnet: søgsmålskompetence på juridisk fakultet, primært for de jurastuderende. Eva Bertram og jeg deltog. I panelet sad professor, tidligere justitsminister og nuværende formand for Retssikkerhedsfonden Ole Espersen, professor Henning Koch, lektor Jens Elo Rytter og vores advokat Christian Harlang. Fremmødet var stort blandt de studerende, emnet blev belyst med forskellige synspunkter fra paneldeltagerne. Elo Rytter og Ole Koch som de mest skeptiske for et heldigt udfald for retssagen. Henning Koch mener i øvrigt ikke, at Højesteret skal føre proces om krig og fred. Ole Espersen påpegede, at Folketinget ikke har samme respekt omkring sig længere, at der i dag bliver prøvet nye grænser af. Han oplyste yderligere, at der er lande som Rusland, Polen, Tyskland, Frankrig og England med langt større domstolskontrol end DK.

Den 22. marts 09 var jeg til en times radio Interview v/ Christian Aagaard i Radio Frihed, hvor jeg gjorde rede for GK2003 og retssagen. Interviewet kan høres på hjemmesiden, under video/audio. En cd kan også købes billigt ved henvendelse til foreningen.

Læserbreve og andre indlæg i pressen med omtale af GK2003, september 2008 – marts 2009:

04.09.08 Søndagsavisen, ”Hellere Fogh i fængsel end Fogh” v/ Birgitte Albrechtsen
Okt. 08 Information, ”Har I glemt Grundlovskomiteen” v/ Birgitte A.
08.11.08 Politiken ”Ingen tortur i dansk lovgivning” v/ Bent Sørensen
09.11.08 Information ”Discount Justits” v/ Birgitte A.
10.11.08 Søndagsavisen “Mageløse Hr. Statsminister/Udenrigsminister v/ Birgitte A.
16.11.08 Politiken ”Danmark vil svække F's autoritet v/ Ole Espersen
21.11.08 Ritzaus ”Klagebrev til Folketingets Retsudvalg v/ GK2003
27.11.08 Information ” Fogh's fatale mangel på politisk dømmekraft ” v/ Kim Mortensen
28.11.08 Kr. Dagblad ”Retssikkerhed. Discount Justits” v/ Birgitte A.
28.10.08 Information “Flertal for at undersøge FEエs rolle op til Irak krigen” v/ Charlotte Aagaaard
29.10.08 Information “Regeringen klyngede indicier op” v/ Charlotte Aagaard
30.10.08 Information ”En nullermand oppositionen har fundet i krogen” v/ Christian Lehmann
17.12.08 3 spørgsmål til Justitsministeren (findes på vores hjemmeside) v/ Villy Søvndal
02.01.09 Ritzau Pressemeddelelse med klage til Højesteret v/ GK2003
15.03.09 Information ”Frustrationernes år” v/ Georg Metz

Støttesagsøgere – medlemmer - frivillige: Siden 2007 er medlemstallet steget fra 15 til 315. Antallet af støttesagsøgere er nogenlunde konstant, pt. opgjort til ca. 3850. Alle er i starten af året blevet informeret om GK via mails eller Post Danmark. Nogle få frivillige har gjort et stort stykke arbejde med at skaffe os flere email adresser. Dette arbejde er ikke slut, og vi håber at flere frivillige vil hjælpe med til det. Det vil spare GK for mange portoudgifter.

Økonomi: Økonomien er sund, og jeg vil overlade til vores kasserer at gøre rede for økonomien senere. Det ser lyst ud.

Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen har haft et bestyrelsesmøde hver måned, siden vi startede i sept. Det meste arbejde foregår over mail indbyrdes, indimellem over telefon.

Fremtidsperspektiver: Vi kan jo jamre, fortvivle, forarges alt det vi vil, allermest over at regeringen førte Danmark ind i Irak-krigen, men også over hvor langsommeligt Danmarks juridiske mølle maler. Men det er spildt ulejlighed. Vilkårene for GK2003 er, at vi nu har 1 år mere, indtil den meget vigtige og principielle retssag om søgsmålskompetence skal afgøres. Nu kommer vi til det vigtige: hvad kan vi alle gøre for at fremme sagen i det kommende år? Bestyrelsen har planer om at lave et vigtigt seminar i efteråret med nogle af vore toppolitikere i en panel debat. Med den nye bestyrelse starter vi fra april med at opfordre alle til at påvirke deres lokale politikere til at nævne Grundlovskomiteens sag i deres grundlovstaler.
Vi vil opfordre så mange som muligt af jer og støttesagsøgerne til at lave fx fyraftensmøder i jeres lokalområder, med grundlovssagen som emne. Vi vil opfordre så mange som muligt til at skrive læserbreve og kronikker til pressen.

GK2003 er på Facebook, og vi ser gerne en, der vil stå for korrespondencen på facebook. Eller på anden måde få de unge brugere i tale. Vi har talt om at lave en kampagne og få andre til at hjælpe os med at skaffe flere støttesagsøgere. Ole Espersen mener ganske vist, at det intet betyder for udfaldet, så skulle der ½ million til! Hvorimod jeg noterede mig professor Henning Kochs udtalelse om vægten af antallet af støttesagsøgere: ”Dommere læser også aviser”. Vi tror at et pres fra befolkningen har en vis betydning. Der er dog stadig mange danskere der ikke kender til denne grundlovssag. Og så vores mål: at komme i TV med vores budskab! Her og nu: en artikel til udenlandske aviser og på nettet med oplysning om Foghs forhold til en dansk retssag mod ham om grundlovsbrud.

Min personlige holdning er, at tiden vil arbejde for mere retfærdighed med årene. Vi er vidner til et utal af afsløringer i disse år. Meget af det, der til alle tider er blevet gradbøjet, manipuleret med eller fejet ind under gulvtæppet, har ikke så nemme vilkår længere.

Verden og vi mennesker kræver og vil fortsat kræve mere og mere lys på dunkle foretagener. Afsløring på afsløring vil fortsat finde sted, simpelthen fordi vi lever i en verden under hurtig forandring - til det bedre. Så jeg vil hellere vende billedet om og glæde mig over, at vi har endnu et år tilbage, med større mulighed for at vinde vores vigtige retssag, så vi endelig får mulighed for at begynde selve hovedindholdet om grundlovsbruddet. Så der ligger en stor opgave for alle interesserede i denne sag, at bruge det kommende år frem mod Højesteretsbehandlingen i marts med at få sagen frem i rampelyset. Jeg har stadig min optimisme i behold for et heldigt udfald.


Birgitte Albrechtsen, formand for Grundlovskomiteen