Referat, generalforsamling 29. marts 2009

1 Valg af ordstyrer: Niels Behrendt

2 Valg af referent: Kate Klokkerholm

Kort navnerunde på de 34 fremmødte medlemmer.

Formandens beretning

Formand Birgitte Albrechtsen fremlagde mundtligt bestyrelsens beretning, opdelt i:
- selve den juridiske sag, som nu er blevet trukket 4½ år og stadig ikke afgjort, hvad angår søgsmålskompetencen. Domsforhandling marts 2010.
- bestyrelsen og sekretariatet,
- forholdet til politikerne og omverdenen, bl.a. arrangementer som GK-2003 har deltaget i
- pressen, hvor der rent faktisk optages indlæg (oversigt findes på hjemmesiden)
- organiseringen af grundlovssagen og GK2003 blev illustreret, herunder forholdet mellem sagsøgere, støttesagsøgere, medlemmer og frivillige. Medlemstallet i GK-2003 er steget til 315. Antallet af støttesagsøgere ligger på ca. 3.850
- fremtidsperspektiver: der arbejdes på et arrangement med bred politisk opbakning, opfordring til deltagelse i grundlovsmøder, deltagelse i fyraftensmøder, skrive læserbreve, face-book, kampagne for at skaffe flere støttesagsøgere, tiden arbejder for sandheden.

Debatten efterfølgende kredsede om: Spørgsmålet om forældelsesfrist. Foghs kandidatur som NATOs kommende politiske chef blev drøftet som en mulighed for at sætte vores sag på dagsordenen – også internationalt. Forholdet til pressen og politikerne drøftedes. Enighed om at man bør holde fokus på retssikkerhedsspørgsmålet. Bestyrelsen opfordrede til at man løbende henvender sig med idéer til, hvordan vi kan få sagen i medierne. Der fremkom på mødet flere konkrete, konstruktive forslag til kanaler og aktiviteter i forhold til at fremme oplysningen om vores sag.

Beretningen blev godkendt. Formandens beretning lægges ind på GK2003’s hjemmeside.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Kasserer Laurent Tellier fremlagde regnskabet overordnet, som supplement til det mere detaljerede regnskab, der var lagt frem i forvejen. Efter et par afklarende spørgsmål og revisorens positive kommentarer, blev regnskabet godkendt. Forslag om at bestyrelsen også fremover arbejder på at få flere medlemmer, dels af økonomiske årsager og dels for at give mere vægt og aktivitet.

Valg af formand

Birgitte Albrechtsen blev genvalgt med applaus.

Valg af syv bestyrelsesmedlemmer

a Kai Lemberg, Helle Jørgensen og Ralf Andersson genopstiller ikke
b Laurent Tellier, Uffe Geertsen fortsætter i bestyrelsen
c Peter Kofod, Jørgen Vogelius, Dorthe Mule, Stephen Egede Glahn valgtes til bestyrelsen.
d Ulla Metz og Hanne Norup Carlsen blev valgt som suppleanter.
e Kai Lemberg blev tildelt titlen ”æresmedlem”, konsulent

Valg af to suppleanter

a Ulla Metz og Hanne Norup Carlsen valgt
b Kai Lemberg blev peget på som særlig konsulent/æresmedlem, der altid kan indkaldes af bestyrelsen.

Valg af revisor

Niels Groth opstiller ikke som revisor. Revisorsuppleant Claus Groth valgt som revisor.

Eventuelle indkomne forslag

Forslag fra Godfred Louis-Jensen om at eksklusionen af ham trækkes tilbage, da den, efter hans opfattelse er ubegrundet og ulovlig ift. vedtægterne. Birgitte Albrechtsen orienterede om sagens forløb set fra bestyrelsens opfattelse og pointerede, at eksklusionen er fuld lovlig ifølge vedtægterne, dokumenteret i tidligere udsendt referat. Afstemningen gik på, hvorvidt eksklusionen af GLJ fastholdes eller ikke. Eksklusionens fastholdelse blev enstemmigt vedtaget.

Eventuelt

Laurent Tellier gjorde opmærksom på, at den gode økonomi giver mulighed for at fremme vores fælles sag og opfordrede til at brainstorme med bestyrelsen om gode relevante forslag.