Vedtægter for Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen


§ 1 Foreningens/komiteens navn er: Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen mv.

§ 2 Komiteens formål er, at:

a. Skabe offentlig debat, arrangere møder, høringer o.l. samt informere om den demokratiske fremgangsmåde ved beslutningstagning om især dansk deltagelse i krigshandlinger i forhold til bestemmelserne i Grundloven og dansk ret i øvrigt.

b. Arbejde for, at der bringes overensstemmelse mellem Grundloven og international lov og ret, herunder i forhold til gældende folkeretlige regler og for en styrkelse og udbygning af de Forenede Nationer (FN), som det centrale led i opbygningen af et
internationalt retssamfund.

c. Sikre overholdelse af Grundloven, også med henblik på evt. kommende deltagelse i krige (krigserklæringer).

d. Arbejde for, at der etableres en uvildig undersøgelse af Regeringens og Folketingets beslutninger i marts 2003 om deltagelse i Irak-krigen, samt at grundlaget for fortsat dansk militær tilstedeværelse i Irak til stadighed overvåges, evt. gennem uvildige
undersøgelser e.l.

e. Arbejde for, at der sker retlig prøvelse af Regeringens og Folketingets beslutninger i marts 2003 om deltagelse i Irak-krigen med militære styrker.

Komiteen er uafhængig af politiske partier og økonomiske interesser.

§ 3 Medlemskab af foreningen/komiteen er åben for enhver person, der kan tilslutte sig komiteens formål. Der vælges en bestyrelse på mindst 3 og op til 7 medlemmer, der varetager den almindelige drift mv. af foreningen. Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden og andre retningslinier for sin virksomhed.

Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer vælge et forretningsudvalg på 3 medlemmer, der består af formand, sekretær og yderligere et medlem. 3 bestyrelsesmedlemmer har i enighed ret til at vælge ét medlem til udvalget. Der vælges endvidere en kasserer.

Bestyrelsen kan for særlige initiativer og temaer danne arbejdsgrupper for interesserede i medlemskredsen. Spørgsmål om funktion mv. af sådanne grupper kan afgøres af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan beslutte at fratage et medlem sit medlemskab af foreningen, såfremt bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere vurderes at tilslutte sig foreningens formål og virke. Medlemmet kan kræve, at beslutningen om udelukkelse forelægges førstkommende generalforsamling til stillingtagen, og en fortsat udelukkelse af
medlemmet kræver 2/3 flertal på generalforsamlingen.

§ 4 Komiteen afholder hvert år i tiden 1/1-1/4 ordinær generalforsamling, hvor indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel til medlemmerne.

Forslag som fremkommer senest 1 uge før generalforsamlingen skal sættes på dagsordenen.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:

Valg af dirigent og referent.
Beretning fra bestyrelsen, herunder også fra nedsatte arbejdsgrupper.
Forelæggelse af revisorgodkendt årsregnskab.
Drøftelse og fastlæggelse af hovedretningslinier for det følgende år eller dele heraf, herunder af væsentlige opgaver, samt stillingtagen til fremsatte og indkomne forslag.
Vedtagelse af budget for komiteen samt af kontingent for medlemmerne.
Valg af formand for bestyrelsen.
Valg af øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer samt af 2 suppleanter.
Valg af revisor og suppleant.
Evt.

Ved valg til bestyrelsen (nr. 7) skal hvert medlem, der afgiver stemme, afgive stemme på 6 personer.

Hvis vedtægten ikke bestemmer andet, træffes beslutninger af generalforsamling og i bestyrelsen så vidt muligt i enighed og ellers med almindeligt stemmeflertal, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemninger sker mundtligt og åbent, dog skriftligt ved valg til bestyrelsen incl. suppleanter (nr. 7), hvis der er opstillet flere personer, end der skal vælges.

§ 5 Komiteen kan beslutte at afholde ekstraordinær generalforsamling. Den er forpligtet hertil, hvis mindst 1/2 af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/5 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest 2 måneder efter. Om indkaldelse, varsling, dagsorden, beslutninger mv. finder § 4 anvendelse med relevante justeringer.

§ 6 Komiteen afholder jævnlige medlemsmøder, og kan afholde åbne, offentligt tilgængelige møder om særlige initiativer og temaer. Komiteen kan i konkrete sammenhænge samarbejde med andre organisationer, institutioner o.l. om spørgsmål, der ligger inden for komiteens formål og virke.
Generalforsamlingen, bestyrelsen og evt. forretningsudvalg (sidstnævnte kun i enighed) kan på komiteens vegne handle og udtale sig over for offentligheden om ethvert emne, der har været behandlet.
Nedsatte arbejdsgrupper kan fremsætte forslag til beslutninger på generalforsamlinger og for bestyrelsen. Grupperne kan endvidere med bestyrelsens forudgående godkendelse handle og udtale sig over for offentligheden mv. på komiteens vegne i spørgsmål, som gruppen behandler.

§ 7 Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskab revideres af valgt revisor, der skal være regnskabskyndig.

§ 8 Komiteen tegnes foreningsmæssigt af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab, hvor formanden udgør det ene medlem. Bestyrelsen kan antage sekretærbistand og bestemme vilkårene herfor.
Bestyrelsen kan meddele prokura og/eller fuldmagt til bank, giro o.l. - enkel eller kollektiv.

§ 9 Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling med mindst 2/3 stemmeflerhed.

§ 10 Til komiteens opløsning på en generalforsamling kræves mindst 2/3 stemmeflerhed. Ved opløsning bestemmes, hvorledes der skal forholdes med komiteens formue, dog således at formuen kun kan tilfalde organisationer, institutioner o.l. med almennyttige, retssikkerhedsmæssige eller konfliktforebyggende formål og virksomhed.

Vedtaget på foreningens/komiteens stiftende møde den 24. september 2003 i København og ændret 24.01.2006.